fbpx

Regulamin sklepu internetowego Voila.pl

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego voila.restaurant
 4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem: voila.restaurant, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. Właścielem i administratorem sklepu internetowego oraz przechowywanych i przetwarzanych w jego ramach danych osobowych jest Kadoro sp.z.o.o NIP 6762565169 z siedzibą ul. Kwartowa 16/1, 31-419 Kraków
 5. Towar– produkty i dania prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Voila Sp. z o.o.a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Zamównienie może być złożone za pośrednictwem sklepu internetowego i realizowane zgodnie z wolą klientą w dowozie lub na miejscu w lokalu przy ul.Konfederackiej 4 w Krakowie

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.voila.restaurant

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.voila.restaurant prowadzony jest przez [oznaczenie zgodne z częścią I. Podręcznika].

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego.
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego np. smartfon, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Kadoro Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. Chodzi przede wszystkim o katalog win które zgodnie z Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230) jest dostępny dla osób które ukończyły 18 rok życia. Katalog win ma wyłącznie charakter informacyjny. Klient wyrażający chęć zawarcia transakcji jest uprzednio weryfikowany pod kątem wieku, uprawnień do sprzedaży alkoholu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dopiero po weryfikacji istnieje możliwości złożenia zamówienia telefonicznie bądź mailowo.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Kadoro Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Voila Sp z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kadoro Sp. z o.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Kadoro Sp. z o.o. ,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.voila.restaurant, dokonać wyboru interesująch klienta produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez wysłanie maila na adres dostępny w formularzu informacyjnym tj: [email protected]

4.3. Niezwłocznie po otrzymaniu maila, jeden z naszych specjalistów ds. handlowych skontaktuje się z potencjalnym klientem w celu sfinalizowania transakcji.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, zostanie umożliwiona opcja podglądu cen.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kadoro Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Jeśli zamówienie, sposób współpracy będzie wymagał omówienia większej liczby szczegółów, zostaną one wyczerpująco poruszone z doradcą ds. handlowych.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości zwrotnej e-mail w której klient zostanie poinformowany, iż zamówienie jest w trakcie realizacji.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. W Przypadku klientów anglojęzycznych, obwiązują ich takie same prawa i zasady jak klientów polskich.

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 2. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 4. Restauracja  zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Restauracja  ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
 5. IV Dodatkowe informacje odnośnie zamówień składanych przez Internet
 6. Umowę między Klientem a Restauracją  uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja  potwierdzi Klientowi, że zamówienie przyjęła do realizacji podając czas dostawy lub odbioru zamówienia.
 7. Restauracja  ma prawo anulować zamówienie w przypadkach:
  1. opisanych w punkcie III Regulaminu
  2. awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia
  3. wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Restauracja  nie mogła przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.
 8. Restauracja  zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
 9. Restauracja  potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Kupujący dokonał zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzyma stosowną wiadomość e-mailem w szczególnych wypadkach również SMS’em. Wykonanie przez Restaurację jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

 

 1. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Krakowa  i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia z innego regionu polski, zamówienie będzie zrealizowane za pośrednictwem jednej z wybranych przez Kadoro Sp. z o.o. firm kurierskich.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się środkiem transportowym organizowanym przez Kadoro Sp. z o.o. lub  za pośrednictwem firm kurierskich . Sklep Voila.pl udostępnia swoim klientom także możliwość odbioru towaru osobiście pod adresem Konfederacka 4, 30-306 Kraków. Koszty dostawy wynoszą

– przy zamówieniu:

 • Poniżej 100 zł –  15 zł (na terenie Krakowa)
 • Powyżej 100 zł – za darmo (na terenie Krakowa)
 • Wysyłka poza granicę Krakowa wyceniana jest indywidualnie i zależy od wielkości oraz specyfikacji złożonego zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 h  licząc od momentu potwierdzenia przez Voila  złożonego zamówienia

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub faktury VAT na żądanie.

 

V Formy płatności

 1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: kartą poprzez terminal płatniczy Restauracji  lub płatność poprzez sieć internet.
 2. W przypadku dokonania zapłaty przez sieć internet Restauracja  przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy Administrator potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.
 3. W przypadku, gdy Restauracja  anuluje zamówienie opłacone za pomocą sieci internet, Administrator na zlecenie Restauracji  dokona zwrotu płatności. Zlecenie zwrotu płatności przez Administratora nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia otrzymania przez Administratora informacji o anulacji zamówienia i dyspozycji zwrotu środków. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Administratora dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienie z płatnością gotówkową za zwrot środków w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialna jest Restauracja  a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zwrotu środków przez Restaurację .
 5. Administrator oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Administratora lub Operatora Systemu Płatności
 6. W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z Restauracją  za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

 

 

 1. Ceny 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich. Przy realizacji zamówienia zostanie wystawiony paragon fiskalny lub na żądanie faktura VAT zawierająca właściwe opodatkowanie.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za towar:

 1. przelewem na numer konta bankowego: Kadoro sp. z.o.o numer 02 1140 2004 0000 3402 7875 9216
 2. Kartą w lokalu na ul. Konfederackiej 4, 30-306 Kraków
 3. Płatnością online

 

VI Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację, Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja przystąpiła do realizacji zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację  w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją  nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja  wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji  o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci internet środki zostaną zwrócone przez Administratora w ciągu 14 dni roboczych a 72h od momentu otrzymania od Restauracji  zlecenia zwrotu środków.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.Kadoro Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres voila@kontakt@restaurant zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Kadoro Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kadoro Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Kwartowa 16/1, 31-419 Kraków, mailowo pod adres kontakt@voila.restaurant

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Kadoro Sp. z o.o.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.